Polityka anulowania

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową).

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi czternaście dni od daty,

  • w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez użytkownika, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towarów, pod warunkiem że użytkownik zamówił jeden lub więcej towarów w ramach jednego zamówienia i są one lub będą dostarczane w sposób jednolity, lub
  • w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów, pod warunkiem że użytkownik zamówił kilka towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane oddzielnie, lub
  • w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki, jeżeli użytkownik zamówił towary dostarczane w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach, lub
  • w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie pierwszego towaru, pod warunkiem że użytkownik zawarł umowę o regularną dostawę towarów przez określony czas.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Uttam's GbR, Sachsenhausener Str. 23a, OG - Büro 2006, 16515 Brandenburg - Oranienburg, Deutschland, Telefonnummer: +49 (0) 3301 2086393, E-Mail-Adresse: [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, e-mail). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Można również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej https://www.soanam.de/widerrufsbelehrung/. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji (np. pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).

- Do

Uttam's GbR, Sachsenhausener Str. 23a, OG - Office 2006, 16515 Brandenburg - Oranienburg, Niemcy, numer telefonu: +49 (0) 3301 2086393, adres e-mail: [email protected].

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

- data

___________
(*) Niepotrzebne skreślić.

chevron-up