Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen).

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de datum,

  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt of heeft genomen, mits u een of meer goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd, of
  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, mits u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, of
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst hebt genomen, als u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd, of
  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen, mits u een overeenkomst heeft gesloten voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Uttam's GbR, Sachsenhausener Str. 23a, OG - Büro 2006, 16515 Brandenburg - Oranienburg, Deutschland, Telefonnummer: +49 (0) 3301 2086393, E-Mail-Adresse: [email protected]) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, e-mail). U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook het modelformulier voor annulering of een andere duidelijke verklaring op onze website https://www.soanam.de/widerrufsbelehrung/ elektronisch invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering (bijvoorbeeld per e-mail).

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen weigeren je geld terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het controleren van hun staat, eigenschappen en functionaliteit.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Naar

Uttam's GbR, Sachsenhausener Str. 23a, OG - Office 2006, 16515 Brandenburg - Oranienburg, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0) 3301 2086393, e-mailadres: [email protected]

- Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

- afspraakje

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

chevron-up